Persian (Farsi)

Ensign

Sans

من، نفی، از والدین باهوش متولد شدم، بنابراین تا حدودی در تمام یادگیری پدرم آموخته شدم؛ و بسیاری از مصیبتها را در طول روزهای من دیده بود، با این وجود، در تمام دوران من بسیار از خداوند بوده است؛ پس، داشتن دانش فراوان از خیر و رمز و راز خدا، بنابراین من در روزهای من ضبط پرونده هایم را انجام می دهم.

مبلغین دینی باید از عیسی مسیح گواهی بدهند و از همه دعوت کنند که به سوی او بروند که بتوانند نجات یافته و شادی، آسودگی، لذت و آرامش افزون را در این زندگی دریافت کنند. نیفای پیشگویی‌های خدمت و کفارۀ ناجی را برمی‌شمرد.


World

Sans

من، نفی، از والدین باهوش متولد شدم، بنابراین تا حدودی در تمام یادگیری پدرم آموخته شدم؛ و بسیاری از مصیبتها را در طول روزهای من دیده بود، با این وجود، در تمام دوران من بسیار از خداوند بوده است؛ پس، داشتن دانش فراوان از خیر و رمز و راز خدا، بنابراین من در روزهای من ضبط پرونده هایم را انجام می دهم.

مبلغین دینی باید از عیسی مسیح گواهی بدهند و از همه دعوت کنند که به سوی او بروند که بتوانند نجات یافته و شادی، آسودگی، لذت و آرامش افزون را در این زندگی دریافت کنند. نیفای پیشگویی‌های خدمت و کفارۀ ناجی را برمی‌شمرد.