Thai

Ensign

Sans

ฉันนีไฟเกิดมาจากพ่อแม่ที่ดีดังนั้นฉันจึงได้รับการสอนบ้างในการเรียนรู้ทั้งหมดของพ่อฉัน และเมื่อข้าพเจ้าเห็นความทุกข์ใจมากมายในช่วงเวลาของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากพระเจ้าในทุกยุคสมัยของข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว, มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับความดีและความลึกลับของพระเจ้า, ดังนั้นฉันจึงบันทึกการดำเนินการของฉันในสมัยของฉัน.

Serif

ฉันนีไฟเกิดมาจากพ่อแม่ที่ดีดังนั้นฉันจึงได้รับการสอนบ้างในการเรียนรู้ทั้งหมดของพ่อฉัน และเมื่อข้าพเจ้าเห็นความทุกข์ใจมากมายในช่วงเวลาของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากพระเจ้าในทุกยุคสมัยของข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว, มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับความดีและความลึกลับของพระเจ้า, ดังนั้นฉันจึงบันทึกการดำเนินการของฉันในสมัยของฉัน.


World

Sans

ฉันนีไฟเกิดมาจากพ่อแม่ที่ดีดังนั้นฉันจึงได้รับการสอนบ้างในการเรียนรู้ทั้งหมดของพ่อฉัน และเมื่อข้าพเจ้าเห็นความทุกข์ใจมากมายในช่วงเวลาของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากพระเจ้าในทุกยุคสมัยของข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว, มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับความดีและความลึกลับของพระเจ้า, ดังนั้นฉันจึงบันทึกการดำเนินการของฉันในสมัยของฉัน.

Serif

ฉันนีไฟเกิดมาจากพ่อแม่ที่ดีดังนั้นฉันจึงได้รับการสอนบ้างในการเรียนรู้ทั้งหมดของพ่อฉัน และเมื่อข้าพเจ้าเห็นความทุกข์ใจมากมายในช่วงเวลาของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามได้รับความโปรดปรานอย่างมากจากพระเจ้าในทุกยุคสมัยของข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว, มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับความดีและความลึกลับของพระเจ้า, ดังนั้นฉันจึงบันทึกการดำเนินการของฉันในสมัยของฉัน.